نسخه و سرنسخه، چاپ نسخه و سرنسخه، نسخه فوری، طراحی نسخه و سرنسخه

نسخه پزشكان داراي ابعاد و استاندارد هايي است كه از طرف وزارت بهداشت تعیین گردیده. جهت طراحي نسخه و رنگ هيچگونه محدوديتي در مورد طراحي وجود ندارد و ميتوان به هر طريق آن را طراحي نمود. چاپ نسخه به صورت عمودی یا افقی بلامانع است.

محتوای سرنسخه (بصورت چاپی یا دست نویس) مطب ها و دفاتر شامل موارد زیر است :

نام و نام خانوادگی (همراه با پیشوند دکتر در موارد دارای مدرک دکترا) (الزامی)
شماره نظام پزشکی عضویت (الزامی)
عناوین مندرج در پروانه مطب (الزامی) 
نشانی و تلفن (الزامی)
دورنگار و Email و پایگاه اطلاع رسانی (web) (اختیاری)
ساعات پذیرش بیماران (اختیاری)
عناوین علمی دانشگاهی (اختیاری)
مندرجات فوق به زبان انگلیسی (اختیاری) 

محتوای سرنسخه مؤسسات پزشکی و وابسته پزشکی بصورت چاپی یا دست نویس منحصراً شامل موارد زیر است : 
نام و عنوان مؤسسه مطابق پروانه تأسیس (الزامی)
شماره پروانه و تاریخ تأسیس (الزامی)
نام و نشانه نهادی که مؤسسه به آن تعلق و وابستگی دارد (حسب مورد) (الزامی)
خدمات و بخش های تخصصی (مطابق پروانه تأسیس) (الزامی)
نشانه مؤسسه (در صورتی که نشانه ثبت رسمی شده باشد) (اختیاری)
تلفن و نشانی (الزامی)
دورنگار و Email و پایگاه اینترنتی (web) (اختیاری)
مندرجات فوق به زبان انگلیسی (اختیاری)

گروه تخصصی آدُر چاپ انواع اوراق چاپی ازقیبل (نسخه، فاکتور، تراکت، سربرگ، پاکت، منو و... ) را به صورت تخصصی با تحویل فوری و مناسب ترین قیمت انجام میدهد.

انواع نسخه

  • 1
  • 2
  • 3