اصول بسته بندی موادغذایی

هدف ازبسته بندی کردن این است که هم زمان نگهداری موادغذایی افزایش یابد و هم بطور کلی ازخطرعوامل فساددرونی و بیرونی و اکسایش حفظ شود همچنین حمل و نقل موادغذایی بهتر و اسانتر انجام گردد

ادامه مطلب...